Regulamin Promocji EURO2024

REGULAMIN PROMOCJI


„KUPUJ PRODUKTY ATM i JEDŹ NA EURO2024”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zakres, warunki skorzystania, zasady i procedurę reklamacyjną, jak również obowiązki Organizatora oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji.
 2. Promocja prowadzona będzie pod nazwą „KUPUJ PRODUKTY ATM i JEDŹ NA EURO2024” (dalej zwana jako: „Promocja”).
 3. Organizatorem Promocji jest MET-GAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszotarach przy ulicy Galicyjskiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648861 z kapitałem zakładowym 200 000 PLN, numer NIP: 9442253240 numer REGON: 365939906 (zwanym dalej jako: „Organizatorem”).
 4. Uczestnikami promocji mogą być przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), spełniające warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie, (dalej zwani jako: „Uczestnik” lub  „Uczestnicy”).
 5. Promocja dostępna będzie w autoryzowanych punktach sprzedaży dostępnych na stronie www.atm.info.pl w zakładce GDZIE KUPIĆ (dalej zwane jako: Punkty Sprzedaży”).
 6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z brzmieniem niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 7. Celem Promocji jest promocja produktów z oferty ATM Akcesoria meblowe oraz zachęcenie klientów do ich zakupów.

§2. Czas trwania promocji

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 06.05.2024 r. i trwa do 28.06.2024 r.
 2. Z dniem rozpoczęcia promocji wchodzą w życie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3. Zasady akcji promocyjnej

 1. Uczestnik, który dokona w czasie trwania Promocji, określonego w §2 powyżej, zakupu produktów z oferty ATM Akcesoria meblowe w Punkcie Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej www.atm.info.pl w zakładce GDZIE KUPIĆ
 2. Nagrodą w ramach Promocji jest:
  1. Wyjazd na EUR02024
  2. Hulajnoga RedBull RACING 8.5
  3. Smartwatch Garmin Forerunner 55 42mm GPS Czarny

dalej zwana jako: „Nagroda”).

 1. Uczestnik może wziąć udział w Promocji jednokrotnie. 
 2. W promocji biorą udział jedynie osoby, które przedstawią dowód zakupu i prześlą go na adres euro2024@atm.info.pl w terminie do dnia 29-06-2024 wraz z podaniem dodatkowych informacji do kontaktu takich jak :
  1. Imię i Nazwisko lub firma
  2. Adres zamieszkania lub adres siedziby
  3. Adres email
  4. Telefon kontaktowy
 3. Za każdą wydaną 1 zł netto na zakup produktów ATM Akcesoria Meblowe w Punktach Sprzedaży, wynikającą z dowodu zakupu przesłanego przez Użytkownika zgodnie z warunkami określonymi powyżej, Uczestnik otrzyma 1 pkt biorący udział w Promocji.
 4. Uczestnik z największą ilością punktów o trzyma nagrodę (A) drugie miejsce zostanie nagrodzone nagrodą (B) a za zajęcie trzeciego miejsca nagrodą (C) wskazaną w §3.pkt2
 5. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu produktów marki ATM dostępnych w autoryzowanych Punktach Sprzedaży.
 6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami, kuponami i innymi ofertami specjalnymi przeprowadzanymi przez Organizatora.
 7. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi w dniu 2-07-2024. Lista Uczestników, którzy mieli największą liczbę punktów, zostanie opublikowana na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram marki ATM Akcesoria meblowe.
 8. Po wyłonieniu zwycięzców oraz publikacji listy na portalu społecznościowym prosimy o skontaktowanie się w wiadomości prywatnej na adres email euro2024@atm.info.pl celem przekazania nagrody. Nagroda zostanie przekazana/wydana do 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu za pomocą punktów sprzedaży w których zostały dokonane zakupy.
 9. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Promocji, w tym także do prawa żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne osoby.
 10. Produkty objęte promocją nie podlegają zwrotowi

§4. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio w Biurze Organizatora na adres wskazany w §1 ust. 3  Regulaminu w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Promocji. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać́ następujące dane Uczestnika:
  1. imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub adres siedziby, adres e-mailowy oraz numer telefonu kontaktowego
  2. powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego
 1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone w formie pisemnej, zawierające dane określone w punkcie powyżej;
 2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście dni roboczych). Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu czternastodniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego);
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§5. Dane osobowe

 1. Celem wydania Nagrody oraz zapewnieniu Organizatorowi możliwości rozliczenia z wydanych nagród, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do przyznania i wydania Nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych jest Organizator. Dane Organizatora zostały wskazane w §1 pkt 3 Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego „RODO”) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora – Organizatora, to jest w celach organizacji Promocji, wydania Nagród, wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom lub podmiotom, z którymi współpracuje Organizator w szczególności: partnerom handlowym, biurze księgowemu, firmie ubezpieczeniowej, firmom informatycznym, firmom archiwizującym dokumenty.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane nie dłużej niż przez 10 lat.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
 8. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Akcji promocyjnej - ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji, dokonywania fikcyjnych zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji, dokonywania zwrotu zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
 2. Regulamin Promocji będzie dostępny na stronie www.atm.info.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania Promocji
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocji będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl